REGISTRATIE CRKBO

crkboa4 training staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN a4 training

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen a4 training en opdrachtgevers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Geldigheidsduur offerte, tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten, kosten van cursusmateriaal en andere opdrachtgebonden kosten. Offertes zijn drie maanden geldig.

3. Annulering en/of datawijzingen door opdrachtgever of deelnemer

Bij annulering door de opdrachtgever van een reeds verstrekte en bevestigde opdracht blijft de volledige betalingsverplichting van kracht. Bij datawijzigingen door de opdrachtgever van een reeds verstrekte en bevestigde opdracht vanaf drie weken voor de afgesproken datum, kan door a4 training een vergoeding tot 50% van de kosten in rekening worden gebracht. Vanaf twee weken voor de afgesproken datum kan tot 100% van de kosten in rekening worden gebracht.
Als de datum en het tijdstip van een coachingsgesprek door de deelnemer zijn bevestigd, dan blijft bij annulering door opdrachtgever of deelnemer een betalingsverplichting gelden.

4. Uitval docent

Bij ziekte en/of verhindering van een docent door onvoorzienbare omstandigheden zal a4 training – in overleg met de opdrachtgever – voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal a4 training de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijke op de hoogte stellen en binnen twee weken met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de training alsnog kan worden gegeven.

5. Betalingsvoorwaarden

a4 training factureert maandelijks, achteraf. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Eventuele terugbetalingen vinden eveneens binnen 30 dagen plaats.

6. Intellectuele eigendom

Auteursrecht is geldig op al het verstrekte (cursus)materiaal.

7. Vertrouwelijkheid

 • a4 training is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Het bureau zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever zal zonder toestemming van het bureau aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.
 • a4 training verwerkt de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van a4 training (zie www.a4training.nl).

8. Aansprakelijkheid

a4 training is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. a4 training is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever en/of deelnemer mocht lijden ten gevolge van het niet of later doorgaan van een training.

9. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door a4 training geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

10. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

PRIVACY

 • a4 training respecteert de privacy van bezoekers. Persoonlijke gegevens zoals je naam en e-mailadres worden altijd vertrouwelijk behandeld. De wettelijke voorschriften die gelden voor de verwerking van persoonlijke gegevens worden in acht genomen en de juiste maatregelen zijn genomen om deze gegevens te beveiligen.
 • Je kunt deze site anoniem bezoeken. Wanneer je via de site informatie opvraagt of contact zoekt, worden enkele persoonsgegevens gevraagd, zoals je naam en e-mailadres. Alleen de gegevens die je zelf verstrekt, worden opgeslagen. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.
 • De website kan hyperlinks bevatten naar andere sites. Deze sites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar a4 training is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacyaspecten van deze sites. Het privacybeleid heeft alleen betrekking op www.a4training.nl en www.a4leren.nl (de digitale werk- en leeromgeving van a4 training).

KLACHTENPROCEDURE

 • Klachten kunnen schriftelijk of via het contactformulier worden ingediend bij a4 training.
 • De ontvangst van de klacht wordt binnen twee weken schriftelijk bevestigd aan de indiener.
 • Binnen vier weken kan de indiener een inhoudelijke schriftelijke reactie verwachten. Als er langere tijd nodig is voor onderzoek, wordt de indiener van de klacht voor het aflopen van deze termijn op de hoogte gesteld. Daarbij wordt een nieuwe datum gecommuniceerd wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.
 • Mocht de klacht niet naar tevredenheid van een van beide partijen kunnen worden afgehandeld, dan zal een onafhankelijke derde om bindend advies worden gevraagd. Deze onafhankelijke derde is de heer P. Klockenbrink (p.klockenbrink@scheepmaker.nl). Het advies is alleen bindend voor a4 training.
 • Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.

Contact opnemen

Spreekt mijn verhaal je aan en wil je meer weten? Stel je vraag, doe je verzoek, of plaats je opmerking hiernaast. Ik hoor graag iets van jou als bezoeker van deze site!