Recente opdrachten

Vestia Woningcorporatie. Training en werkplekcoaching ‘Beknopt en overtuigend adviseren op papier voor controllers’.

Rijksacademie voor Financiën en Economie. Training in het schrijven van bestuurssamenvattingen voor rijkstrainees van alle ministeries.

BRO, onafhankelijke advies- en ontwerporganisatie op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw, landschap en economie. Training en coaching in het combineren van tekst en beeld in ontwerprapporten.

Provincie Utrecht. Adviserende MT-memo’s leren schrijven volgens het door a4 training ontwikkelde a4-model.

Kabinet van de Koning. Training in het schrijven van gespreksvoorbereidende notities voor werkbezoeken van de koning.

Gemeente Amsterdam, Bureau van de Commissie voor Welstand en Monumenten. Training in het schrijven van welstandsadviezen en cultuurhistorische verkenningen.

Nederlandse ambassade Bagdad. Opstellen van dagelijkse briefings voor het zakelijk thuisfront, het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Training ‘Strategisch adviseren’ voor beleidsadviseurs van de Algemene Bestuursdienst.

Gemeente Apeldoorn. Training voor alle beleidsmedewerkers en projectleiders in het schrijven van college- en raadsvoorstellen. Veel aandacht voor de ‘voorkant’: het overleg vooraf met de opdrachtgever over de probleemstelling en opzet van het voorstel.

Menzis. De training ‘Alles op één Menzis-A4'tje’. De deelnemers leren overtuigende en beknopte beslisnotities schrijven voor de directieraad.

DCMR Milieudienst Rijnmond. Diverse trainingen: inspectierapporten schrijven, schriftelijk adviseren, adviseren rondom vergunningen.

Jeugdhulp Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Training in het schriftelijk adviseren van het portefeuillehoudersoverleg.

Gemeente Molenwaard. Voor alle beleidsmedewerkers de training ‘ College- en raadsvoorstellen schrijven’.

Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor beleidsmedewerkers van diverse directies training in het schrijven van beslismemo’s voor de minister. Kernwoorden: maximaal één A4’tje, heldere besluiten, deugdelijke argumentatie, bestand tegen kritiek uit Tweede Kamer.

Clingendael Academy. Training voor het diplomatenklasje in het schrijven van beslismemo’s voor de politieke en ambtelijke leiding.

Alex van Groningen. Schrijfonderdeel van de leergang tot Certified Business Controller. Directies willen op basis van de tekst – in korte tijd – een verantwoorde investeringsbeslissing kunnen nemen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Training ‘Een one-pager voor de minister schrijven’ voor alle beleidsadviseurs van de directie VDC.

Stiho. Compacte, praktische maatwerktraining in het schrijven van toegankelijke, uitvoeringsgerichte directievoorstellen.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Trainingstraject ‘Overtuigende en beknopte besluitnota’s schrijven’. Complexe zaken in een tekst van maximaal twee A4’tjes besluitrijp maken voor de minister.

Ministerie van Defensie, adviesstaf van de minister. Complexe problemen leren vertalen naar een beknopt en helder advies voor de minister.

Pieter van Foreest. Training ‘ Effectieve beleidsnotities schrijven’ voor stafadviseurs van deze zorgorganisatie.

Gemeente Schagen. Een training ‘Raads- en collegevoorstellen schrijven’ voor alle beleidsadviseurs van de gemeente.

HVO Querido. Een training in het schrijven van adviezen volgens het a4-model van a4 training voor de beleidsmedewerkers van deze zorgorganisatie.

VluchtelingenWerk Nederland. Training in het opstellen en schrijven van juridische bijdragen met handelingsperspectief voor advocaten voor VluchtWeb, de online kennisbank van VluchtelingenWerk Nederland, met uitgebreide informatie over vluchtelingen en asielzoekers.